Outdoor Takım ve Ekip Çalışması Eğitimi – Etkin Takım ve Ekip Olma

0

OUTDOOR TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ – ETKİN TAKIM OLMA

“Outdoor Takım Çalışması Eğitimi” programlarında temel hedef; firma çalışanlarının kurum aidiyetlerini sağlamlaştırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, iç ve kişiler arası iletişimi geliştirmek, nihai olarak da şirket verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir.

“Yaşayarak Öğrenme/Experiential Learning” felsefesine dayalı olan outdoor eğitimler, bireylerin alıştıkları konfor alanının dışında farklı öğrenme olanakları sunan bir eğitim sürecidir. Eğitim sonucunda kazanılan farkındalığın daha kalıcı olduğu kanıtlanmış programlar şirketlerdeki ‘EKİP’ olma sürecini hızlandırmaktadır.

Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu; ekip üyelerinde saygı ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmekte, bu şekilde oluşan yeni duygusal platformlar; çalışanların iş yaşamlarında kurdukları ilişkilere çok farklı boyutta yansımaktadır.

“Ekip özelliklerini” taşımak veya geliştirmek üzere yürütülen eğitimlerde, güven geliştirmek ve ekip performansını belirli bir uyum içerisinde artırmak üzere yapısallaştırılan aktiviteler, deneyimli eğitimcilerin yönlendirmeleriyle uygulanmaktadır. Outdoor Eğitimler; motivasyon, ikna kabiliyeti, kendine güven, saygı, karar verme, yaratıcılık gibi pek çok özelliğin “öğrenilebilecek” beceriler olduğunu irdeler ve görmemizi sağlar.

Program Özelliği : Aşamalandırılmış aktiviteler ile değişen durumlarda başarı endeksli sonuçlar üretilmesi için destek ve güven unsurlarının yaratılması ancak bunu gerçekleştirirken, kişilerde farkındalık yaratmak üzere paylaşımlarla bezenmiş eğitsel ve motivasyonel bir sistemdir.İletişim, ekip çalışması, kişiler arası ilişki geliştirme, yaratıcılık ve çözüm odaklılık gibi başlıklar motivasyonel yöntemlerle; kurumsal firmaların ihtiyacına göre revize edilmektedir.

Outdoor Eğitimler’in Amaçları:

• Ekip olarak eğlenirken birlikte uyumlu çalışmayı öğrenmek,
• Kurum çalışanlarının etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak
• Bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak,
• EKİP strateji ve tekniklerini uygulamak,
• Rol ve sorumlulukların paylaşılmasını öğrenmek,
• Çok değişkenli ve bilinmeyenli bir ortamda zaman ve risk yönetimi,
• Kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak
• EKİP olarak hareket etmeyi öğrenmek,
• Yeni düşünme ve iletişim kurma yöntemleri keşfetmek,
• Limitleri zorlamak, hiç bilinmeyen yetenekleri ortaya çıkarmak,
• Diğer bireylere saygılı olmak, kişisel farklılıkların önemini kavramak,
• Gerekli durumlarda yoğun stres altında verimli çalışmayı öğrenmek.

Ekip Ruhu Oluşturma
Yoğun iş ortamı insan ilişkilerini ve aynı hedefe odaklanma becerisini zaman zaman güçleştirmekte. Oysa ki etkin rol paylaşımı yapabilen, birbirine güvenen, iletişebilen takımların üyeleri alt süreçlerde daha etkin çalışabilmekte ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmektedir.

Teori ve pratiği dengeli bir biçimde birleştirirken katılımcılara takım yetkinlikleri başlığı altında detayların aktarıldığı programda; takım ruhunu geliştirirken, aradaki iletişim kuvvetlendiren bireylerin ve çalışanlarda önemli oldukları hissinin yaratılmasına destek sağlayan yöneticilerin de birbirlerini farklı açılardan algılamaları ve “ekip” açısından her bireyin önemi üzerinde durulmaktadır.

Etkin İletişim Teknikleri

Outdoor Programlarda, kurumsal organizasyon içi yapılarda, çok boyutlu ve sağlıklı iletişim yöntemlerini benimseyebilmek üzere; kişilerin kendilerini tanıyarak, kişiler arası ve müşteriler ile kurabilecekleri “ideal” yöntemlerin örnek aktivitelerle pekiştirilmesi ve sürekliliği olan bir yaklaşıma dönüştürülmesini hedeflenmektedir. İletişim teknikleri, kurumsal dünyada insanı anlamak, anlaşılmak ve mesajları çok yönlü olarak doğru iletmek üzerine örnek uygulamalarla aktarılmaktadır.

Yaratıcılık ve Kişisel Motivasyon
Bu programda, katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri; potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerini deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir.

Programda ayrıca, katılımcıların performansları açısından, kişisel motivasyonun anlamı ve önemini kavramaları, profesyonel amaçlarına ulaşabilmeleri için kendilerini ve ekiplerini doğru yöntemlerle motive edebilir ve yönlendirebilir hale gelmeleri ve bu yaklaşımını yaratıcılık becerileriyle bütünleştirmeleri hedeflenmektedir.

Karar Alma & Problem Çözme Teknikleri
Programda; gerek iş yaşamlarında, gerekse özel yaşamlarında katılımcıların kullanmaları gerekli olabilecek karar vermeye ilişkin yöntemler ile muhtelif problemlerin çözümü için yararlı olabilecek yöntemlerin incelenerek, çeşitli çözüm yollarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde; benzer yöntemler ile organizasyon kapsamında da karar alma ve problem çözme sisteminin uyum içerisinde işler hale gelmesi hedeflenmektedir.

Kuruma özgü gerçekleştirilen programlarda, geliştirilen vak’a örnekleri üzerinde hareket adımları gözden geçirilecek ve kurumsal süreçlere katkısı gözden geçirilecektir.

Etkili Liderlik

Outdoor programlarda, farklı düzeydeki yöneticilerin bu yeteneklerini geliştirmek üzere; liderlik stillerini inceleyerek farklı tarzları irdelemeleri ve çeşitli yönetsel tekniklerin üzerinde durularak kendilerine uyan liderlik stillerini özümsemeleri hedeflenmektedir.

Farklılıkların Yönetimi

Outdoor programlarda, farklılıklardan değer yaratmanın organizasyonlara sağlayacağı yarar üzerinde durulmaktadır. Değişimin aşamaları, değişimleri fırsata dönüştürmek ve zaman zaman ortaya çıkabilecek olmakla beraber büyük önem taşıyan değişimin önündeki engellerin aşılabilmesine ilişkin aktivite ve uygulamalar üzerinde durulan programda, farklılıkları yönetmenin iş sonuçlarına ve kurum kültürüne olabilecek katkısı irdelenmektedir.

Zaman ve Stres Yönetimi
Bu programın hedefi kişilere, zaman ve stres kaynaklarını daha etkin şekilde kullanabilmeleri halinde ortaya çıkabilecek etkin sonuçlara ulaşabilmelerine yardımcı olmak olarak özetlenebilir.

Program, çalışanları kişisel etkinliklerini artırarak, başkalarını motive ederek, olumlu ilişkiler kurarak, stresten olumlu şekilde yararlanarak ve kontrolü ele alıp, sonuçlara ulaşarak, en yüksek performansa erişmeleri yönünde teşvik etmektedir.

Duygusal Zeka
Nasıl hissettiğimiz, nasıl düşündüğümüz ve düşüncelerimizi davranışa dönüştürmedeki ustalığımız, zaman zaman ilişki yönetiminde bizleri birey olarak doğru noktalara taşırken, zaman zaman da paniğimiz nedeniyle ansal tepkilerimizi kontrol edemememiz bizi başarısızlığa, ya da en azından kendimizi başarısız hissetmemize yol açabilir.

Dolayısı ile, kendimizi keşfetmekle başlayacak doğru adımları atabilmemiz, bizi istediğimiz noktalara taşıyacak teknikleri kullanabilmemizle doğru orantılıdır.

Program, söz konusu teknikleri, kişisel farkındalık boyutunda ele alıp, gelişim hedefleri belirlenmesine destek olacak detay çalışmaların katılımcılarla birebir paylaşılacağı sonuç aşamalarından oluşmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • Takım Olma İhtiyacı
 • Takım ve Takımdaşlık Nedir?
 • Takımın Değişmeyen Kritik Başarı Alanları
 • Takım Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar
 • Stres ve Çatışma yöntemleri
 • “Proaktif Olmak” Ne Anlama Gelir?
 • İç müşteriler olarak motivasyon üslup ve özellikleri
 • İşin sahiplenilmesinin önemi
 • Çözüm odaklılık
 • Açık İletişim
 • Etkin Dinleme ve Anlama
 • İlişki Yönetimi
 • Empati Kurma
 • Takım Üyelerine Düşen Roller
 • Çatışma Yönetimi
 • Takım Kalitesi
 • Kişisel ve Takım Kalitesini Geliştirme
 • Yüksek Performanslı Takımların Özellikleri

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.