5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi

0

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
(Düzenlemeler, Yenilikler, Sorumluluklar)

Eğitimin İçeriği

 • Kamu Mali Yönetim Sistemi

 • 5018 sayılı Yasanın Amacı ve Hedefleri

 • Tanımlar ve Anahtar Kavramlar :

  • Genel Yönetim, Kamu Kaynağı, Özel Gelir , Mali Saydamlık, Muhasebe Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçe, Tahakkuk Esaslı, Muhasebe, Mali Hizmetler Birimi, Ön Mali Kontrol, İç Kontrol, Kamu Zararı, İç ve Dış Denetim, Hesap Verilebilirlik, Yönetim Sorumluluğu, Analitik Bütçe Kod Yapısı, Çok yıllı Bütçeleme, Mali İstatistik, Faaliyet Raporu, İkincil Mevzuat

 • 5018 Sayılı Yasa ile yapılan Temel Değişiklikler .

 • Kamu Maliyesi ve Temel İlkeler

 • Kamu Kaynağının kullanılması / Genel Esaslar

 • Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu

 • Kamu Mali Yönetim Yapısındaki Görevliler

  • Üst Yöneticiler (Görev, Yetki ve Sorumlulukları )

  • Harcama Birimi Yetkilileri (Görev, Yetki ve Sorumlulukları )

  • Gerçekleştirme Görevlileri ( Yetki, Görev ve Sorumluluklar )

  • Muhasebe Yetkilileri ( Görev, yetki ve Sorumluluklar)

  • İç Denetçiler (Görev, yetki ve Sorumluluklar )

  • Dış Denetçiler (Görev, yetki ve Sorumluluklar )

 • Merkez Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli cetveller

 • Bütçe Türleri ve Kapsamları

 • Orta vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan

 • Bütçenin Hazırlanması ve Onaya kadar geçen Aşamalar

 • Kamu Mali Yönetiminde Harcama Süreci

  • Yatırım Programları ve Yüklenme Girişimleri

   • Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmeler

   • Ertesi Yıla geçen Yüklenmeler

  • Harcama Yapılması

   • Harcama Yetkisi ve Harcama Yetkilisi

   • Harcama Talimatı ve Sorumluluk

   • Harcama Yetkisinin Devredilmesi

   • Giderin Gerçekleşmesi

   • Harcama Talimatı

   • Gerçekleştirme Görevlileri

 • Ödenmeyen Giderler ve Bütçe Emaneti

 • Giderlerin Ödenme Sırası

  • Ön Ödeme

  • Avans ve Kredi İşlemleri

  • Taahhüt Artıkları ve Akreditifler

 • Gelirlerin Toplanması

 • Kesin hesap

 • Mali raporlama ve Yönetim Dönemi hesabı

 • aşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri

 • Mali Raporlama ve Yönetim Dönemi Hesabı

 • Harcama Belgeleri ve Uygulama örnekleri

 • Kamu Hesapları Kapsamında Muhasebe Sistemi, Kayıt Zamanı, Mahsup Dönemi .

 • Ön Mali Kontrol Sistemi

 • Kamu Zararı

 • 5018 Sayılı Yasa Kapsamında Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluklar

 • 5018 Sayılı Yasa Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.